Được sự thống nhất của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau theo Công văn số 6980/KGVX-NV ngày 31 tháng 08 năm 2023, của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương tiếp đoàn cán bộ Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) đến làm việc tại Cà Mau

    Sáng ngày 06/09/2023 tại Hội trường Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Thu Tư, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội cùng ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC và ông Tạ Bửu Thương, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với đoàn Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH). Đoàn VNAH do ông Bùi Văn Toàn, giám đốc quốc gia/VNAH và ông Phan Quốc Bảo đều phối viên dự án/VNAH

 

Ảnh: Làm việc với VNAH

    Nội dung làm việc theo yêu cầu VNAH là tham vấn với Sở LĐTBXH tỉnh và các đơn vị có liên quan quản lý người khuyết tật và NNCĐDC/DIOXION của tỉnh về dự kiến các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật và NNCĐDC tại tỉnh Cà Mau. Dự kiến dự án mở rộng tại Cà Mau được thực hiện 2 năm từ 2023-2025. Đoàn VNAH còn làm việc với Sở y tế tỉnh

      Qua tham vấn với các ngành tỉnh Cà Mau, VNAH sẽ xây dựng Đề án hỗ trợ người khuyết tật và NNCĐDC trên địa bàn xác thực với tình hình trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt để thực hiện trong thời gian tới

                                                                                                            Văn phòng tỉnh Hội