- Căn cứ Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng;

- Căn cứ kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong những năm qua;

- Để nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tạo điều kiện cho tổ chức xã hội tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, xã hội, các chương trình chăm lo giúp đỡ  nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam/dioxin;

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (sau đây gọi là Hội) và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Bộ) thống nhất Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc phối hợp

 1. Mục đích

            Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thống nhất tăng  cường sự phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị và một số công tác có liên quan đến nạn nhân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan theo quy định của pháp luật.

 1. Yêu cầu

      – Chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tránh hình thức;

        – Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

 1. Nguyên tắc phối hợp

       – Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bộ và Hội theo quy định của pháp luật, phát huy trách nhiệm của mỗi bên và sự chủ động hợp tác, trao đổi thông tin thường xuyên.

       – Tôn trọng, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau ở Trung ương và các cấp ở địa phương trong hoạt động chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

II. Nội dung phối hợp

 1. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; về các chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học (người hoạt động kháng chiến và người dân); phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trợ giúp nạn nhân vào các dịp lễ, tết và ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” 10/8 hàng năm. Phối hợp thực hiện các phong trào, các hoạt động liên quan đến trợ giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ Trung ương tới địa phương.

 2. Phối hợp rà soát, thống kê người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học làm cơ sở xây dựng, sửa đổi chính sách, đề xuất cơ chế giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

 3. Phối hợp về việc chăm sóc, giúp đỡ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng người có công và nạn nhân chất độc hóa học đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội. Giúp đỡ các cơ sở xông hơi giải độc cho nạn nhân theo phương pháp HUBBARD không đặc hiệu.

 4. Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có thu nhập để ổn định đời sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

– Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đạt chuẩn theo quy định và phù hợp với hoạt động đào tạo nghề đối với đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

– Vận động các tổ chức cá nhân tài trợ cho các hoạt động dạy nghề và bố trí việc làm cho con, cháu nạn nhân.

 1. Mở rộng các hoạt động đối ngoại để cộng đồng quốc tế hiểu hơn về hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam, tăng cường vận động nguồn lực và sự đồng thuận của quốc tế trong trợ giúp, khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại Việt Nam, ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân da cam khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân.

III. Phương thức phối hợp

 1. Hai cơ quan thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động phối hợp trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin thông qua các hội nghị, hội thảo và chia sẻ báo cáo nghiên cứu, đánh giá có liên quan; cử cán bộ tham gia, nắm bắt thông tin.

 2. Trao đổi các ấn phẩm, các tài liệu, tư liệu, số liệu, văn hóa phẩm liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và hậu quả, tình hình khắc phục hậu quả và các tài liệu liên quan khác.

 3. Hai cơ quan luân phiên đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình phối hợp những năm tiếp theo.

 4. Tổ chức thực hiện

 5. Các cơ quan chuyên môn có liên quan của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể hàng năm và triển khai thực hiện.

 6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Cục Người có công; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giao Ban Tổ chức – Chính sách là cơ quan thường trực, tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan tổ chức triển khai Chương trình phối hợp hàng năm.

 7. Quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, lãnh đạo hai cơ quan sẽ trao đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn./.