Trong những năm vừa qua, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, đã thường xuyên thực hiện tốt các Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hoạt động của Hội đã hướng vào việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Hội đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành của Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; kịp thời phát hiện những bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với NNCĐDC; tích cực đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách phù hợp với thực tế và điều kiện cho phép.Công tác tuyên truyền được Hội đẩy mạnh liên tục với rất nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và động viên các lực lượng chung tay giúp đỡ nạn nhân. Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam” được triển khai sâu, rộng, thu hút nhiều người tham gia và ủng hộ. Hội đã tích cực tham gia để có nhiều sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với nạn nhân.Hoạt động của Hội đã tạo thành phong trào thường xuyên của cả nước chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, thực hiện an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Hội đã vận động được trên 2.660 tỷ đồng để thực hiện các kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như: xây dựng các trung tâm bán trú nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, cấp học bổng; hỗ trợ tìm việc làm, tổ chức sản xuất, khám chữa bệnh, thăm tặng quà vào các dịp lễ, tết, Ngày vì NNCĐDC…. Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều hình thức thiết thực, giúp nạn nhân cải thiện cuộc sống và chăm sóc sức khỏe, hòa nhập với cộng đồng. Từ thực tiễn hoạt động của hội, việc hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, do Mặt trận phát động có ý nghĩa chính trị , xã hội và nhân văn sâu sắc. Hội cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh đòi Chính phủ và các công ty hóa chất của Mỹ thực hiện công lý đối với nạn nhân da cam. Vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng đã có tác động mạnh mẽ khiến phía Mỹ phải quan tâm thực hiện nghĩa vụ giải quyết hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do họ gây ra cho nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh tặng quà cho nạn nhân tại cà mau

  Trong những năm tới, quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra; đồng thời triển khai toàn diện các Chương trình hành động của Mặt trận đã được Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 xác định; đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Hội chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Quyết định 651/QĐ-TTg, ngày 01-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ Về kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đó, Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề xuất với Ban Dân vận Trung ương giúp Ban Bí thư chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW; đồng thời đẩy mạnh chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, coi đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và cả hệ thống chính trị.

2. Trung ương Hội và hội thành viên ở các tỉnh, thành phố, tiếp tục nghiên cứu, tham gia với các cơ quan chức năng tổng kết, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu họ; nhất là chính sách đối với NNCĐDC là thương binh và việc áp dụng mức tỉ lệ nhiễm chất độc hóa học; các quy định tiêu chí xác định NNCĐDC và tiêu chí xác định bệnh tật do chất độc da cam/dioxin; quy trình xem xét, giám định NNCĐDC....

3. Phát huy kết quả hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người, mọi tổ chức chung tay chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Hành động vì NNCĐDC” và tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động giúp đỡ NNCĐDC, do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Việt Nam. Thực hiện linh hoạt các hình thức chăm sóc, giúp đỡ theo hướng cụ thể và thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng người; chú trọng hỗ trợ vốn sản xuất hộ gia đình, nhằm tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ ngày càng tốt hơn về vật chất và tinh thần đối với NNCĐDC; đặc biệt quan tâm với nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bới dịch Covid-19, nạn nhân bị bệnh nặng, nạn nhân nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội....

4. Nâng cao vai trò nòng cốt của Hội NNCĐDC/dioxin trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, gắn bó với các NNCĐDC, nhất là các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa; tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định. Làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ cán bộ hội các cấp yên tâm, gắn bó với hoạt động của Hội; đồng thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các địa phương giữ nguyên tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoàn thành nhiệm vụ đến khi có chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về tổ chức Hội.

5. Tích cực triển khai có hiệu quả các Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị, xã hội và các hội quần chúng, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội bền vững trong tình hình hiện nay. Mặt khác, tổ chức hội các cấp làm tốt công tác vận động hội viên nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam xứng đáng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong giai đoạn mới hiện nay./.

                                                                                               Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

                                                                                             Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam