BỘ Y TẾ                                                                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1310/BYT-KCB
V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, một số tỉnh/ thành phố đã lập kế hoạch triển khai Chỉ thị tương đối đồng bộ, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các nội dung ngành y tế được giao tại Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo và giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và các đơn vị có liên quan tiếp tục xây dựng, thực hiện “Kế hoạch của ngành y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng điểm như sau:

1. Tổ chức khảo sát, lập danh sách nạn nhân CĐHH/dioxin và con đẻ của nạn nhân bị dị tật, dị dạng có liên quan đến CĐHH/dioxin hiện đang hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH tại địa phương. Tổ chức sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, lập danh sách nạn nhân có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và PHCN. Chỉ định an dưỡng (điều dưỡng) và dụng cụ trợ giúp, làm cơ sở để ngành Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét giới thiệu nạn nhân đến cơ sở điều dưỡng hoặc hỗ trợ dụng cụ trợ giúp theo quy định.

2. Tiếp đón và tổ chức cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB), điều dưỡng, PHCN tại các cơ sở KCB, PHCN theo nhu cầu của nạn nhân, hoặc giới thiệu chuyển tuyến đến các cơ sở KCB, chỉnh hình, PHCN để được xem xét, cung cấp dịch vụ KCB, chỉnh hình, điều dưỡng, PHCN theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.

3. Tổ chức theo dõi sức khỏe, hướng dẫn nạn nhân và người nhà nạn nhân thực hiện các kỹ thuật chăm sóc, các kỹ thuật PHCN dựa vào cộng đồng theo nhu cầu của nạn nhân và gia đình nạn nhân. Xây dựng và thực hiện các chương trình Phát hiện sớm- Can thiệp sớm, tư vấn sinh sản đối với các dị tật, dị dạng có liên quan đến CĐHH/dioxin. Quan tâm, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ những người dân sinh sống tại các vùng phơi nhiễm CĐHH/dioxin.

4. Thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nạn nhân và người dân về: Ảnh hưởng của CĐHH/dioxin lên sức khỏe con người; Các biện pháp phòng tránh bệnh, tật, dị tật, dị dạng có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH/dioxin; Tuyên truyền những chế độ, chính sách về y tế và các chính sách khác của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân CĐHH/dioxin.

5. Hoàn thiện hệ thống các cơ sở PHCN theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường đào tạo nhân lực cán bộ PHCN. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế đối với các cơ sở KCB, PHCN để đáp ứng nhu cầu KCB, điều dưỡng, PHCN ngày càng cao của nạn nhân và người dân.

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư trong lĩnh vực y tế về Bộ Y tế. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh); Địa chỉ: số 138A, Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ LĐTBXH (để p/h);
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (để p/h);
- Sở Y tế, Bệnh viện PHCN các tỉnh/Tp (để t/h);
- Lưu: VT, KCB.

              KT. BỘ TRƯỞNG
                 THỨ TRƯỞNG
               Nguyễn Viết Tiến