Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

   Dự Hội nghị có các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc quán triệt Thông báo Kết luận số 158-TB/TW


    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương thông báo nhanh về tình hình hoạt động các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, quán triệt Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư với các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Trong đó, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu trong hội; nâng cao hiệu quả hoạt động hội…

   Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đều khẳng định: Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư là kết quả của việc tổng kết Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI một cách sâu sắc, toàn diện, chu đáo, trách nhiệm. Đặc biệt, việc chuyển tên gọi từ các hội đặc thù sang các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức này trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đại đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền…

    Đánh giá cao hoạt động của Ban Dân vận Trung ương và Hội đồng công tác quần chúng Trung ương trong nhiệm kỳ qua, nhiều đại biểu dự Hội nghị đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư như sớm thể chế hóa Thông báo Kết luận số 158-TB/TW, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của hội; đẩy nhanh việc xã hội hóa các dịch vụ công, chuyển giao cho các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm nhiệm…

   Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhấn mạnh: Trong các văn bản của Đảng về hội quần chúng đều khẳng định vai trò các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các hội phải làm tốt hai nhiệm vụ: nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao và nhiệm vụ do quần chúng mà hội đang tập hợp, đoàn kết giao.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

   Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bám sát nội dung Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư để điều chỉnh hoạt động, tổ chức cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội gắn với vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phát triển tổ chức, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân…

Nguồn: danvan.vn