Theo đó, thời gian tới, phấn đấu xử lý được 50.000 ha đất/năm để giảm tỷ lệ ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc xuống dưới 15%, nhất là các tỉnh bị ô nhiễm nặng; xử lý triệt để 35% khối lượng đất nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa. Xây dựng thí điểm 01 Trung tâm xét nghiệm, hỗ trợ điều trị y tế cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

    Trong giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Quốc phòng chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ nạn nhân bom mìn…

     Đặc biệt, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mình và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam chủ trì công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam (giai đoạn 1); Tổ chức hợp tác với hãng truyền thông Discovery xây dựng bộ phim tài liệu khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Xem chi tiết Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHH tại đây:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-406-QD-BCDKPBMHH-2018-Chuong-trinh-cua-Ban-Chi-dao-khac-phuc-hau-qua-bom-min-396511.aspx