Ngày 10/02/2023 Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau họp Ban chấp hành lần 2, nhiệm kỳ (2022-2027) để tổng kết công tác năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Dự Hội nghị có đại diện Sở Lao động TBXH Nội vụ, 25/27 ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tham dự

Hội nghị đã nghe thông qua các văn bản dự thảo, chương trình làm việc Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi nhiệm kỳ (2022-2027) và báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.

Năm 2022 mặc dù tình hình họat động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 nhưng các chỉ tiêu cơ bản được giao Hội đều đạt.

Năm 2023 Hội đề ra 3 chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt trọng tâm những nhiệm vụ sau:

Vận động ủng hộ Quỹ Hội các cấp trong tỉnh đạt

Tỷ đồng

10

 

 

 

Về 6 chương trình trợ giúp chủ yếu:

 

 

 • Chương trình dạy nghề cho

Người tàn tật

 1.  
 • Phẩu thuật thay thủy tinh thể, phục hồi chức năng cho

Người tàn tật

160

 • Tặng cấp xe lăn, xe lắc, xe bại não cho người tàn tật

Chiếc

 1.  
 • Cấp xe đạp cho trẻ mồ côi là học sinh nghèo

Chiếc

120

 • Cấp học bỗng, đồ dung học tập cho học sinh mồ côi, tàn tật nghèo

Suất

200

 • Xây dựng nhà tình thương

Căn

50

 • Hỗ trợ khoan giếng nước

 

Giếng

24

 •  Xây dựng nhà vệ sinh

Nhà WC

30

 •  Xây dựng lộ giao thông

m2

200

 

                                                                                                               Văn phòng tỉnh Hội