Ảnh: Huyện, thành Hội ký kết thi đua năm 2023

     Theo đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 44 để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo- một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ tthập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, với quan điểm: Phát triển kinh tế phải gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, kết quả công tác an sinh xã hội là thước đo văn minh, tiến bộ xã hội của đại phương, đất nước.

     Đẩy mạnh quán triệt, truyên truyền, hướng dẫn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận  trổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng, Hội Chữ thập đỏ các cấp và nhân dân về công tác nhân đạo. Khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng của mỗi cán bộ, đảng viên và các hệ thống chính trị.. Cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu và chủ động, tích cực thực hiện công tác nhân đạo và họat động Chữ thập đỏ; các cơ quan truyền thông, báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền, cổ vũ các họat động nhân đạo, nhất là gương “Người tốt, việc  thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”

    Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai kịp thời cơ chế, chính sách, pháp luật về họat động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả họat động của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh; tăng cường công tác phối hợp trong họat động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo.

                                                                                                                                   Văn phòng tỉnh Hội