Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, 33/33 ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham dự

Hội nghị đã nghe thông qua các văn bản dự thảo, chương trình làm việc Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ (2022-2027) và báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.

Năm 2022 mặc dù tình hình họat động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 nhưng các chỉ tiêu cơ bản được giao Hội đều đạt.

Năm 2023 Hội đề ra 10 nhiệm vụ, đặc biệt trọng tâm những nhiệm vụ sau:

1/ Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027), tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về họat động Chữ thập đỏ của Đảng, Nhà nước.

2/ Triển khai, thực hiện các văn bản mới của Đảng, nhà nước về hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam và của Hội chữ thập đỏ trong hệ thống Hội; chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương về cơ chế phối hợp, cơ chế giao nhiệm vụ cho Hội Chữ thập đỏ; thực hiện chỉ đạo Tháng nhân đạo năm 2023, Tết Nhân ái – 2023. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Người tốt, việc thiện chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái”, các chương trình …. tại địa phương, đơn vị.

3/ Nâng cao nâng lực đội ngũ cán bộ Hội, tập trung cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là cán bộ tham gia nhiệm kỳ đầu về: Quản lý tài chính, mua sắm hàng hóa, kỹ năng vận động nguồn lực, quản lý, vận hành hệ thống Inhandao, các hoạt động chuyển đổi số; kỷ năng truyền thông và tổ chức sự kiện.

4/ Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động các thành phần tham gia hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện đổi mới phương thức truyền thông, vận động hiến máu nhân đạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và cộng đồng.

5/ Tập hợp, quy tụ các tổ, nhóm thiện nguyện đang họat động tự phát, vận động thu hút các tổ chức có chung mục tiêu họat động nhân đạo… tham gia các họat động do Hội Chữ thập đỏ chủ trì, khởi xướng… Qua đó mở rộng ảnh hưởng, vai trò nòng cốt đầu mối của Hội Chữ thập đỏ. Hình thành mạng lưới thiện nguyện, tình nguyện viên ở từng cấp do Hội Chữ thập đỏ chủ trì.

    Hội cũng đã khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Ảnh: Tập thể, cá nhân được khen thưởng

                                                                                                                                       Văn phòng tỉnh Hội