Ảnh: Họp mặt kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam

    Giao Giám đốc sở lao động thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tổng kết Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, lồng ghép với việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam.

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chủ trì, phối hợp với Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chuẩn bị kế họach cụ thể việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam của tỉnh Cà Mau trình Sở Lao động thương binh và xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc cấp mình quản lý phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, kinh phí và điều kiện cần thiết tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam tại địa phương; đảm bảo đạt mục đích, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội