Y tế là một trong những lĩnh vực tỉnh Cà Mau ưu tiên hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2023 – 2025.
 

Nội dung hợp tác ưu tiên vào những lĩnh vực mà các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có lợi thế và phù hợp với các ưu tiên của tỉnh Cà Mau như: Giáo dục và đào tạo; y tế; đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; văn hóa, thể thao và du lịch.

Về địa bàn, ưu tiên các huyện khó khăn, xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thông qua việc hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nhân dân tỉnh Cà Mau với Nhân dân các nước trên thế giới, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững, ổn định về an ninh, chính trị của tỉnh. Củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Cà Mau với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển khác đã và đang triển khai hoạt động viện trợ cho tỉnh Cà Mau và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trong đó, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng, phù hợp với nhu cầu và định hướng theo lĩnh vực ưu tiên kêu gọi, vận động viện trợ của tỉnh.

Nâng cao công tác hợp tác và vận động viện trợ, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài có hiệu quả, nâng cao giá trị cuộc sống người dân vùng dự án, góp phần cải thiện vấn đề an sinh xã hội; tăng cường công tác vận động và nâng cao năng lực hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Xây dựng môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của các sở, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể, Nhân dân trong quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đẩy mạnh công tác truyền thông hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng ra thế giới; làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách, chủ trương đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế.

                                                                                                                                                               NT