Thực hiện kế hoạch công tác Hội năm 2020, từ ngày 22/9/2020 đến ngày 01/10/2020 tỉnh Hội Cà Mau đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Hội ở 9/9 huyện thành Hội và ở mỗi huyện, thành Hội kiểm tra 1 cơ sở Hội. Đoàn đã kiểm tra công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các cấp Hội và kết quả thực hiện hoạt động Hội 8 tháng đầu năm 2020. Qua đó, để đánh giá thực chất kết quả công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và duy trì hoạt động của Hội theo qui định của Điều lệ Hội, Quy chế làm việc của Ban chấp Hội các cấp, các loại sổ sách quản lý; công tác vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, từ đó củng cố nâng cao hơn nữa nâng lực hoạt động của Hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trong giai đoạn mới.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

   Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hội và Ban kiểm tra tỉnh Hội do ông Lê Hoàng Kiệt, Trưởng Ban kiểm tra tỉnh Hội làm trưởng đoàn. Tại các nơi đoàn đến làm việc có đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam địa phương và một số ban, ngành.

Ảnh: Ông Lê Hoàng Yên – Chủ tịch huyện Hội Thới Bình báo cáo cho đoàn kiểm tra công tác Hội

    Đoàn đã nghe đơn vị báo cáo kết quả các hoạt động công tác Hội trong thời gian qua, trong đó chú trọng việc tham mưu của Hội với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Tỉnh ủy, huyện ủy thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW trên địa bàn; kế họach số 48/KH-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về “kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Hội. Thủ tục hồ sơ kết nạp hội viên, danh sách quản lý hội viên và phát thẻ hội viên, thu nạp hội phí. Việc tuân thủ các qui định về công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính các nguồn lực vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân theo đúng qui định ban hành. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên liên quan đến công tác chính sách và công tác Hội. Những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên để phán ánh, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giại quyết.

 

Ảnh: Hội cơ sở xã Phú Tân, huyện Phú Tân – báo cáo cho đoàn kiểm tra

    Qua kiểm tra 9/9 đơn vị và mỗi đơn vị 1 cơ sở Hội , các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Hội đã đề ra. Công tác tuyên truyền, thi đua, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội, kiểm tra, giám sát c tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo của Hội cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đã tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng nông thôn mới bền vững”, góp phần đóng góp quan trọng vào an sinh xã hội tại địa phương.

Ảnh: Ông Lê Hoàng Kiệt - Trưởng đòan kiểm tra tỉnh Hội phát biểu tại Hội nghị kiểm tra

   Kết luận kiểm tra các đơn vị, ông Lê Hoàng Kiệt, Trưởng đoàn kiểm tra đánh gía cao công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo của các đơn vị và sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” ở cơ sở. Đồng thời đã chỉ rõ điểm mạnh để tổ chức Hội phát huy và khắc phục những hạn chế góp phần công tác Hội ngày càng đi vào nề nấp, họat động có hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ kết quả này, các cấp Hội làm cơ sở để tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020; đổi mới hoạt động theo tình hình mới, chuẩn bị điều kiện cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2021).

Ảnh: Đồng chí Bùi Văn Cường – Phó trưởng Ban Dân vận huyện Đầm Dơi thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương phát biểu với đoàn kiểm tra

   Tại các địa phương kiểm tra, lãnh đạo Ban dân vận, UBMTTQ địa phương điều ghi nhận đánh gía cao vai trò và hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp, góp phần an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động thời gian tới để tạo điều kiện cho Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

                                                                                                                                             Văn phòng tỉnh Hội