Thực hiện kế hoạch công tác Hội năm 2022, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022 tỉnh Hội Cà Mau đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Hội ở 9/9 huyện thành Hội và ở mỗi huyện, thành Hội kiểm tra 1 Hội cơ sở. Đoàn đã kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các cấp Hội, công tác tham mưu thực hiện kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2030, công tác chuẩn bị Đại hội Hội NNCĐDC/DIOXIN cấp huyện, cơ sở và kết quả thực hiện hoạt động Hội 9 tháng đầu năm 2022. Qua đó, để đánh giá thực chất kết quả công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và duy trì hoạt động của Hội theo qui định của Điều lệ Hội, Quy chế làm việc của Ban chấp Hội các cấp, các loại sổ sách quản lý; công tác vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, từ đó củng cố nâng cao hơn nữa nâng lực hoạt động của Hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trong giai đoạn mới.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

   Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hội và Ban kiểm tra tỉnh Hội do ông Lê Hoàng Kiệt, Trưởng Ban kiểm tra tỉnh Hội làm trưởng đoàn. Tại các nơi đoàn đến làm việc có đại diện lãnh Ban Thường vụ Hội huyện, và Chủ tịch Hội cơ sở.

Ảnh: Ông Đỗ Hưu Lực – Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Thới Bình báo cáo cho đoàn kiểm tra công tác Hội

    Đoàn đã nghe đơn vị báo cáo kết quả các hoạt động công tác Hội trong thời gian qua, trong đó chú trọng việc tham mưu của Hội với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Tỉnh ủy, huyện ủy thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW trên địa bàn; kế họach số 29/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về “Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” giai đoạn 2021-2030 của tỉnh, công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ (2023-2028), tình hình hực hiện nhiệm vụ công tác Hội 9 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Hội. Thủ tục hồ sơ kết nạp hội viên, danh sách quản lý hội viên và phát thẻ hội viên, thu nạp hội phí. Việc tuân thủ các qui định về công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính các nguồn lực vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân theo đúng qui định ban hành. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên liên quan đến công tác chính sách và công tác Hội. Những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên để phán ánh, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền gỉai quyết.

    Qua kiểm tra 9/9 đơn vị và mỗi đơn vị 1 cơ sở Hội , các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Hội đã đề ra. Công tác tuyên truyền, thi đua, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội, kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo của Hội cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đã tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng nông thôn mới bền vững”, góp phần đóng góp quan trọng vào an sinh xã hội tại địa phương.

Ảnh: Ông Lê Hoàng Kiệt - Trưởng đòan kiểm tra tỉnh Hội phát biểu tại Hội nghị

   Kết luận kiểm tra các đơn vị, ông Lê Hoàng Kiệt, Trưởng đoàn kiểm tra đánh gía cao công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo của các đơn vị và sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” ở cơ sở. Đồng thời đã chỉ rõ điểm mạnh để tổ chức Hội phát huy và khắc phục những hạn chế góp phần công tác Hội ngày càng đi vào nề nấp, họat động có hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ kết quả này, các cấp Hội làm cơ sở để tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022; đổi mới hoạt động theo tình hình mới, chuẩn bị điều kiện cho công tác Đại hội Hội NNCĐDC/DIOXIN hoàn thành, đảm bảo chất lượng đúng thời gian qui định.

   

                                                                                                                                  Văn phòng tỉnh Hội