Toàn tỉnh hiện có 111 tổ chức Hội (tỉnh Cà Mau; 9/9 huyện, thành phố; 101/101 xã, phường, thị trấn và 636 chi hội ấp khóm), 8.601 hội viên, 122 cán bộ phụ trách công tác Hội (107 chuyên trách, 15 kiêm nhiệm), tỉnh hội 03 cán bộ; huyện, thành phố 2 cán bộ/1  huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có 1 cán bộ là Chủ tịch Hội, 17.939 nạn nhân chất độc da cam. Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong đó đội ngũ cán bộ nhiệt tâm với nhiệm vụ của Hội và nạn nhân là then chốt,  tỉnh hội đã thực hiện các giải pháp:

1. Tham mưu và đề xuất kịp thời cho tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban ngành, đoàn thể các chủ trương, chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam, xây dựng tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có các văn bản chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Ban ngành triển khai thực hiện, hỗ trợ hiệu quả cho Hội hoạt động.

2. Duy trì và tổ chức tốt các cuộc hội nghị, các cuộc họp mặt, xây dựng kế hoạch định kỳ làm việc giữa tỉnh hội và Hội các huyện, thành phố, cơ sở; kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, kiến nghị đề xuất của Hội đặc biệt là vấn đề kinh phí, kết quả 100% cơ sở Hội và cán bộ Hội đều được cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động và chế độ thù lao, đã tạo điều kiện cho các cơ sở Hội và cán bộ Hội an tâm, phấn khởi thực hiện tốt nhiệm vụ.

3. Đổi mới nội dung hình thức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ trong nhiệm kỳ 2018-2023. Tỉnh hội đã tổ chức 03 lớp tập huấn 100% cán bộ Hội dự, cập nhật thường xuyên chính sách pháp luật, các chủ trương của Chính phủ, Trung ương Hội, của tỉnh đặc biệt là công tác phòng chống dịch covid-19 để các cấp Hội chủ động thực hiện và có kế hoạch cụ thể phù hợp hoạt động Hội. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, nắm chắc tình hình nạn nhân, thăm hỏi các nạn nhân tại gia đình.

4. Trong giai đoạn 2016-2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Hội đã vận động được 60 tỷ đồng để thực hiện chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân gồm tiền và hiện vật để chăm lo đời sống vật chất cho hàng ngàn lượt nạn nhân như: Xây 244 căn nhà, sửa 39 căn nhà, quà các loại 69.836 suất, xây dựng 24 cầu giao thông nông thôn, khám bệnh 1.372 lượt, thăm hỏi trợ cấp khó khăn, giúp nạn nhân nghèo chuộc đất, học bỗng 376 triệu đồng, tặng 446 xe lăn, 281 xe đạp, khoan 19 giếng nước…Ngoài ra, một phần hỗ trợ sinh kế như cho mượn vốn, chăn nuôi sản xuất, kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện sức khỏe của nạn nhân là 1.659 triệu đồng. Kết quả vận động mỗi năm đều tăng so với năm trước, việc quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc quản lý, uy tín và vị thế của Hội tiếp tục được khẳng định với các tổ chức, cá nhân đóng góp cho hội và nạn nhân, các gia đình nạn nhân.

 

 

Ảnh: Thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

5. Hội thực hiện định kỳ công tác kiểm tra giám sát, tỉnh đến huyện, thành phố ít nhất 2 lần/năm; huyện, thành phố đến cơ sở ít nhất 1 lần/năm và các cuộc giám sát chuyên đề. Các cấp Hội duy trì tổ chức triển khai nội dung, thang điểm thi đua, kiểm tra đánh giá, xếp loại thi đua, hàng năm có 85% cơ sở hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ, không có cơ sở yếu kém.

6. Hội đổi mới về nội dung, hình thức các phong trào thi đua, khen thưởng thường niên, đột xuất, chuyên đề và mở rộng đối tượng được khen thưởng khi đề nghị Trung ương Hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thành Hội. Đã được tặng 102 Kỷ niệm chương, Huân chương Lao động hạng ba cho 1 tập thể, cá nhân, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 1 tập thể, 1 cá nhân, 39 Bằng khen Trung ương Hội cho 11 tập thể, 28 cá nhân, 148 Bằng khen ủy ban nhân dân tỉnh cho 59 tập thể và 89 cá nhân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 32 Bằng khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân, 263 Giấy khen cho tập thể, cá nhân, Trung ương tặng 02 Cờ thi đua.

Ảnh: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đón nhận Huân chương Lao động bạng ba

      Các cấp Hội đang tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và tích cực chuẩn bị các họat động, chuẩn bị nhân sự, văn kiện cho nhiệm kỳ mới (2023-2028), Hội đặt ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hội, các chương trình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng thiết thực, bền vững, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyết tâm của đội ngũ cán bộ Hội để triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao và Nghị quyết Đại hội lần V nhiệm kỳ (2023-2028), để Hội thật sự là chỗ dựa tinh thần vật chất cho nạn nhân và là địa chỉ tin cậy của những tấm lòng nhân ái gởi đến những mãnh đời khó khăn./.

                                                                                  Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Cà Mau