BCH HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM XÃ HÒA THÀNH TP CÀ MAU NHIỆM KỲ 2018-2023 

 Với tinh thần quyết tâm và nổ lực của các Hội cơ sở, đã trình các thủ tục cần thiết cho lãnh đạo địa phương và được cấp ủy, UBND, các ngành chức năng nhiệt tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho Hội tiến hành Đại hội. Kết quả đến ngày 10/4/2018, các huyện, thành Hội trong tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Đại hội xong 91/101 cơ sở xã, phường, thị trấn, hoàn thành cơ bản Đại hội cấp cơ sở.

    Nhân sự BCH mới được địa phương lựa chọn đúng theo tiêu chuẩn qui định. Chủ tịch Hội cơ sở chuyên trách 87 vị/101 vị, đạt tỷ lệ 85,86% chủ tịch Hội cơ sở kiêm chức 14/101 vị, đạt tỷ lệ 14,14%.

    Đây là cố gắng và sự quan tâm rất lớn của cấp Ủy và chính quyền địa phương. Số lượng BCH được cân nhắc rất chặt chẻ, cơ cấu nhân sự thật cần thiết và có điều kiện tham gia hoạt động hơn so nhiệm kỳ trước.

     Dự kiến đầu tháng 5/2018, Hội NNCĐDC/DIOXIN TP Cà Mau được chọn tổ chức Đại hội điểm, các huyện Hội về dự rút kinh nghiệm và sau đó tiến hành Đại hội, đảm bảo kết thúc Đại hội cấp huyện trước thàng 6/2018, đúng theo kế họach đề ra của tỉnh Hội.

Nguyễn Tuyết Nga – PCT Tỉnh Hội