Tính đến 30/6/2015, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đạt 231,512 tỷ đồng, tăng 12,41 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt 227,418 tỷ đồng, tăng 10,894 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ xấu là 5,476 tỷ đồng, chiếm 2,41% trên tổng dư nợ; nợ quá hạn 3,763 tỷ đồng, chiếm 1,65% tổng dư nợ, nợ khoanh 1,713 tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng dư nợ.
     Tổng dư nợ cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức hội đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) là 227,357 tỷ đồng với  406 tổ tiết kiệm và vay vốn, có 17.686 hộ còn dư nợ. Sáu tháng đầu năm 2015, hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tuy đạt được kết quả khả quan nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn nhất định đó là: số nợ quá hạn ở một số xã vẫn còn cao; một số nợ quá hạn tồn đọng lâu ngày vẫn chưa được xử lý, việc thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn.
      Sáu tháng cuối năm 2015, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn trên địa bàn theo kế hoạch; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tiếp tục tuyên truyền về hoạt động tín dụng, chính sách cũng như ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các giao dịch tín dụng “có vay - có trả” và việc sử dụng vốn vay đúng mục đích...để nhân dân trên địa bàn huyện hiểu thực hiện tốt, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
      Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Anh Chót, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị các thành viên trong Ban Đại điện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở theo từng địa bàn được phân công phụ trách, kết hợp với chương trình giám sát của HĐND huyện; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn theo đề án đã được phê duyệt... Đối với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, đồng chí đề nghị cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được giao năm 2015, xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn, quá hạn, bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, thực hiện đối chiếu, phân tích nợ theo đúng chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện trong năm 2015 và những năm tiếp theo./.