• Căn cứ Quyết định Số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương:
  • Căn cứ Quy chế làm việc số 07-QC/TU ngày 09/6/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)

    Ngày 02/04/2024, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy ký Quyết định số 899-QĐ/TU ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh (Quy chế).

Quy chế gồm 04 Chương, 13 Điều quy định tổ chức và hoạt động đối với hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh.
Về tổ chức của hội, Quy chế quy định các cơ quan lãnh đạo của hội gồm:
1. Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên ;
2. Ban chấp hành, ban thường vụ;
3. Thường trực hội (gồm chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách) là cơ quan điều hành công việc hằng ngày của hội.
    Về số lượng phó chủ tịch: Hội có Đảng đoàn được bố trí không quá 3 phó chủ tịch chuyên trách; hội không có Đảng đoàn được bố trí không quá 2 phó chủ tịch chuyên trách.
    Theo yêu cầu hoạt động, có thể bố trí một số phó chủ tịch không chuyên trách, số lượng do hội trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Về tiêu chuẩn, điều kiện: Chủ tịch, phó chủ tịch hội phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực lãnh đạo, quản lý; có uy tín và kinh nghiệm công tác; đối với các hội chuyên ngành cần có chuyên môn phù hợp. Đối với lãnh đạo hội là người đã nghỉ hưu, nếu tiếp tục làm việc phải có đủ sức khoẻ, uy tín cao, được ban thường vụ, ban chấp hành đồng thuận, nhất trí giới thiệu.
Về độ tuổi: Chủ tịch, phó chủ tịch hội là người đã nghỉ hưu thì tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử không quá 65 tuổi. Đối với chủ tịch hội, trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Về nhiệm kỳ: Chủ tịch, phó chủ tịch hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 29/05/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo Hội quầ chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ.  

                                                                                                                                   Văn phòng tỉnh Hội