Đại hội đã vinh dự được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, các  tổ chức chính trị xã hội và quần chúng tới dự. Đặc biệt, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Đại hội và phát biểu chỉ đạo.


 

- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ III; Báo cáo Công tác Kiểm tra nhiệm kỳ III, phương hướng tiến hành công tác kiểm tra nhiệm kỳ IV; Báo cáo Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Hội.

   Báo cáo Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 có những nội dung chính:

Thứ nhất, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội III, nhiệm kỳ 2013-2018:

    Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội dã kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ II, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu đề ra, hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhận nhân chất độc da cam và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Hội đã có bước trưởng thành rõ rệt, khẳng định vai trò, vị thế và tiềm năng phát triển của Hội, trở thành một tổ chức ngày càng có uy tín, hoạt động ngày càng có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

    Tuy nhiên chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn chưa cao; công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan chưa được tiến hành thường xuyên; công tác phát triển tổ chức và hội viên nhiều nơi chưa đạt chỉ tiêu; việc thực hiện điều lệ và quy chế làm việc chưa thực sự dân chủ, tạo đồng thuận; công tác vận động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân ở một số nơi còn thụ động; thiếu kiên trì, hình thức chưa đa dạng, kết quả vận động còn thấp, hoặc chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của địa phương.

Thứ hai, về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018-2023

+ Tiếp tục phát triển Hội ở những nơi có đủ điều kiện tổ chức hội. Phấn đấu có tổ chức hội ở 95 % cấp huyện, 70 % cấp xã có đủ điều kiện, kết nạp thêm 50.000 hội viên. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phấn đấu có 50% số hội hoạt động tốt, 50% số hội hoạt động khá, không có hội hoạt động kém; 100% số cán bộ hội cấp tỉnh, huyện, trên 90% số cán bộ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ.

+ Phấn đấu 100% cán bộ hội và 70% hội viên, nạn nhân (hoặc gia đình họ) được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và về chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.

+ Thực hiện nghiêm chế độ quản lý và sử dụng quỹ. Không để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về về quản lý, sử dụng quỹ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 80% số tỉnh hội có Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin theo quy định của Chính phủ; 100% cấp huyện và 80% hội (hoặc chi hội) cấp xã có quỹ từ nguồn vận động xã hội hóa hoặc tự nguyện. Phấn đấu đạt tổng số tiền quyên góp được trong nhiệm kỳ IV là 1.000 tỷ đồng.

+ Phấn đấu xây mới và sửa chữa được 1.000 nhà tình nghĩa; hỗ trợ 2.000 suất học bổng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 1.000 gia đình nạn nhân; cấp xe lăn cho 80 % nạn nhân có nhu cầu; 100% nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết.

+ Phấn đấu mỗi trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân thường xuyên nuôi dưỡng từ 15-20 cháu nạn nhân trở lên; mỗi năm, mỗi cơ sở xông hơi giải độc tiến hành 7-10 đợt xông hơi giải độc, bảo đảm an toàn.

+ Hằng năm có kế hoạch tiến hành công tuyên truyền, thi đua. Tổ chức tốt đợt tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), Phấn đấu 100% tỉnh thành hội thực hiện đúng Quy chế Thi đua-Khen thưởng.

+ Phối hợp với các bộ ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức tốt việc thực hiện pháp lệnh, nghị định, kế hoạch hành động quốc gia và các văn bản mới được ban hành liên quan đến người bị nhiễm chất độc hóa học. Kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản mới để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

+ Tiếp tục tham mưu, đề xuất tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng.

+ Luôn kiên định, kiên trì tiến hành cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 96 ủy viên Ban Chấp hành, 7 ủy viên Ban Kiểm tra. Đại hội suy tôn bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, tiếp tục là Chủ tịch Danh dự của Hội.

Ban Chấp hành Khóa IV đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 17 ủy viên; bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tiếp tục làm Chủ tịch Hội; bầu Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thế Lực tiếp tục làm Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội và bầu các Phó Chủ tịch Hội gồm: Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng; Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Nam Điền; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ; Đại tá Nguyễn Văn Khanh; bầu Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thế Lực làm Trưởng Ban Kiểm tra của Hội.

Đại hội đã gửi thư kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên đoàn kết chung sức, chung lòng cùng Ban Chấp hành nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội./.

VAVA VIỆT NAM