Ban Đối ngoại Trung ương Hội

(Theo Tạp chí da cam Việt Nam)