Thực hiện Hướng dẫn số 171/HD-TWH ngày 10/7/2017 của TW Hội NNCĐDC/DIOXIN Việt Nam về Đại hội Hội NNCĐDC các cấp. Thường trực tỉnh Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 7699/UBND-KGVX và Sở Nội vụ ban hảnh Công văn số 1303/SNV về chỉ đạo và hướng dẫn Đại hội Hội NNCĐDC/DIOXIN các cấp nhiệm kỳ (2018-2023).

      Ngày 4/1/02017 tỉnh Hội Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại diện chủ tịch, phó chủ tịch huyện, thành Hội, chủ tịch Hội cơ sở, Ban kiểm tra tỉnh Hội

          Ảnh Quang cảnh Hội nghị Tập huấn

      Nội dung tập huấn quán triệt Hướng dẫn số 171 của TWH, Công văn số 7699 của UBND tỉnh, Công văn số 1303 của sở Nội vụ, kế họach số 05 và Hướng dẫn số 02 của Ban thường vụ tỉnh Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ Đại hội các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị tập trung đi sâu bàn bạc về chủ đề Đại hội việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự theo tinh thần chỉ đạo của TW Hội, sự hỗ trợ của tỉnh Hội đối với huyện, thành Hội về thực hiện nhiệm vụ Đại hội. Theo kế hoạch Đại hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) hoàn thành trong tháng 4/2018 Đại hội cấp huyện, thành phố hòan thành tháng 6/2018 và Đại hội cấp tỉnh trong tháng 10/2018.

Bài viết Phó chủ tịch: Đặng Văn Mỹ